நீ சுவாசிக்கும் காற்றாவேன் என்னுயிரே - கருத்து திரி